Wykonamy dla Ciebie

Kosztorysy budowlane:

kosztorys inwestorski

kosztorys ofertowy

kosztorys zamienny

kosztorys powykonawczy

Ponadto wykonujemy:

Przedmiary robót oraz obmiary robót budowlanych

STWiOR czyli specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

WKI wartość kosztorysową inwestycji

KNR opracowywujemy Katalogi Nakładów Rzeczowych

Wszystkie wymienione wyżej usługi wykonujemy kompleksowo we wszystkich branżach (roboty budowlane, instalacje elektryczne oraz sanitarne). Do sporządzenia przedmiarów robót i kosztorysów najchętniej wykorzystujemy wersję elektroniczną projektów (format dwg lub ewentualnie pdf). Pozwala nam to na szybkie oraz dokładne określenie długości, powierzchni i kubatury. Kosztorysy opracowywane są na oprogramowaniu Norma Expert, Winbud Kosztorys lub Zuzia. Wypełnij formularz - prześlemy ofertę na wykonanie kosztorysu, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej (zarówno cena jak i czas realizacji do indywidualnej negocjacji).

W jakim celu tworzymy kosztorysy?

Kosztorys budowlany jest to dokument opracowany w celu ustalania wartości robót budowlanych (ceny) według przyjętych metod kosztorysowania oraz ilości robót wynikających z dokumentacji projektowej lub faktycznie wykonanych prac, sporządzany na zlecenie:


Podstawowe pojęcia i definicje zwiazane z kosztorysowaniem


Podstawy prawne sporządzania kosztorysu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
Zobacz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
Zobacz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych
Zobacz


Jak współpracujemy podczas tworzenia kosztorysu?

Zobacz kolejne kroki współpracy podczas tworzenia kosztorysu